Home

Asociados

RETAPAS 2022

SÉGUENOS EN

INFORMACIÓN LEGAL

Política de
Privacidade

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.asociacioncascovello.gal é ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO con CIF número G42831263 e con correo electrónico de contacto: cascovellohosteleria@gmail.com

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 

 

Responsable

ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTELERÍA E COMERCIO
Finalidade Xestión da solicitude
Lexitimación Execución dun contrato / prestación de servizos
Destinatarios Non realiza cesión de datos a terceiros
Dereitos Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, como se indica na información adicional.
Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace

 

+Info Protección de Datos

POLITICA DE PRIVACIDADE (II)

+Info Protección de Datos

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

 

 

Responsable

¿Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTELERÍA E COMERCIO

Teléfono:

Email: cascovellohosteleria@gmail.com

 

Finalidade

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos personais?

En ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTELERÍA E COMERCIO tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas có fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados có fin de elaborar perfís.

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos personais facilitados polo usuario conservaránse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

 

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e a execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento de obligacións legais que son de aplicación a ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTELERÍA E COMERCIO

 

Destinatarios

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTELERÍA E COMERCIO no realiza cesión de datos a terceros salvo a las Administraciones Públicas a las que se encuentre obligado por Ley.

 

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, dirixindo un escrito en que especifique que dereito desexa exercer e achegando copia de documento oficial que o identifique dirixido ao correo electrónico cascovellohosteleria@gmail.com

Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non enchemento dos devanditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente clausula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO como responsable das Actividades de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Lei 9/2014 Xeneral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO que ASOCIACIÓN CASCO VELLO VIGO HOSTALERÍA E COMERCIO poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vde. presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección cascovellohosteleria@gmail.com

SÉGUENOS EN